งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2555 (ไปร่วมจัดแสดงในส่วนนิทรรศการ "นวัตกรรมเพื่อสังคมสีเขียว")
ReadyPlanet.com
dot
dot
เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีสะอาด เพื่อสิ่งแวดล้อม
dot
KEEEN ชีวบำบัดภัณฑ์เชิงนิเวศ สิ่งแวดล้อมยั่งยืน... ความสุขก็ยั่งยืน... - เทคโนโลยีชีวภาพ งานวิจัยโดย ไบโอเทค สวทช.
นวัตกรรมเพื่อสุขภาพบุคลากร ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
dot
Newsletter รับข่าวสาร ความรู้ ข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม

dot
dot
ค้นหาสินค้าและบริการ รวมทั้งข้อมูล ผลิตภัณฑ์ บทความ ความรู้ต่างๆ เพื่อสิ่งแวดล้อม

dot
dot
ข้อมูลการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม จากกรมควบคุมมลพิษ
dot
dot
น้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสีย
dot


KEEEN ชีวบำบัดภัณฑ์คืออะไร

KEEEN งานวิจัยและการใช้งาน

KEEEN คว้า 3 รางวัลนวัตกรรม ITEX'12

KEEEN รายการ Smart Biz ช่อง5

จุลินทรีย์ กับ น้ำเสีย

1A 3R Safe Earth สินค้า ผลิตภัณฑ์ ใส่ใจสิ่งแวดล้อมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2555 (ไปร่วมจัดแสดงในส่วนนิทรรศการ "นวัตกรรมเพื่อสังคมสีเขียว")

งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2555
Green and Clean Solution ได้ไปร่วมจัดแสดงผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม
ในส่วนนิทรรศการ
"นวัตกรรมเพื่อสังคมสีเขียว"

ระหว่างวันที่ 17-31 สิงหาคม 2555 ณ ไบเทค บางนา

งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2555 | Green and Clean Solution ได้ไปร่วมจัดแสดงผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม ในส่วนนิทรรศการ "นวัตกรรมเพื่อสังคมสีเขียว" | ระหว่างวันที่ 17-31 สิงหาคม 2555 ณ ไบเทค บางนา

งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2555 | Green and Clean Solution ได้ไปร่วมจัดแสดงผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม ในส่วนนิทรรศการ "นวัตกรรมเพื่อสังคมสีเขียว" | ระหว่างวันที่ 17-31 สิงหาคม 2555 ณ ไบเทค บางนา

 
ค ว า ม เ ป็ น ม า
คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งภาครัฐและเอกชน ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย โดยกำหนดให้วันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปีเป็น วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ นอกจากนั้นคณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันที่ 19 ตุลาคม ของทุกปีเป็น วันเทคโนโลยีของไทย และวันที่ 5 ตุลาคม ของทุกปี เป็น”วันนวัตกรรมแห่งชาติ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย และ พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย
ในปี 2555 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยองค์การพิพิธภัณฑ์ วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จึงกำหนดจัดงาน มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งชาติประจำปี 2555 หรือ National Science and Technology Fair 2012
 
 
งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2555 | Green and Clean Solution ได้ไปร่วมจัดแสดงผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม ในส่วนนิทรรศการ "นวัตกรรมเพื่อสังคมสีเขียว" | ระหว่างวันที่ 17-31 สิงหาคม 2555 ณ ไบเทค บางนา

ขึ้นระหว่างวันที่ 17 - 31 สิงหาคม 2555
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
โดยวันที่ 22 สิงหาคม 2555 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรม ราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเปิดงาน
วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์
1. เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”
2. เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ “พระบิดาแห่งเทคโนโลยี ของไทย” และ“พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย”
3. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและพัฒนา ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีในประเทศและนานาชาติ
4. เพื่อกระตุ้นความสนใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของคนไทย
5. เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี และอาชีพ ด้านวิทยาศาสตร์แก่เยาวชนและ ประชาชนทั่วไป
องค์ประกอบ “ม ห ก ร ร ม”
กิจกรรมและนิทรรศการใน “มหกรรมวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี แห่งชาติ ประจำปี 2554 ประกอบด้วย
1. นิทรรศการและกิจกรรมเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
“พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”
2. นิทรรศการและกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
“พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” และ “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย”
3. นิทรรศการการเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ผู้ทรงมีบทบาทและ
ให้ความสำคัญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. นิทรรศการและกิจกรรมการแสดงความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ของไทยและต่างประเทศ
5. การมอบรางวัลพระราชทานนักวิทยาศาสตร์ไทยดีเด่น
6. การประกวด และแข่งขัน ทางวิทยาศาสตร์
7. การประชุม สัมมนา อภิปราย ฝึกอบรม ทางวิทยาศาสตร์
8. การถ่ายทอดเทคโนโลยี
9. การแสดงสินค้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2555 | Green and Clean Solution ได้ไปร่วมจัดแสดงผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม ในส่วนนิทรรศการ "นวัตกรรมเพื่อสังคมสีเขียว" | ระหว่างวันที่ 17-31 สิงหาคม 2555 ณ ไบเทค บางนา
งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2555 | Green and Clean Solution ได้ไปร่วมจัดแสดงผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม ในส่วนนิทรรศการ "นวัตกรรมเพื่อสังคมสีเขียว" | ระหว่างวันที่ 17-31 สิงหาคม 2555 ณ ไบเทค บางนา

แล้วพบกับเราได้ที่ ส่วนแสดงนิทรรศการ "นวัตกรรมเพื่อสังคมสีเขียว"
Zone Eco-town
Green and Clean Solution
บริษัท ที่ปรึกษาและฝึกอบรม ดูแอนด์บี จำกัด
081-4327109
ข่าวสารและกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม - News & Activities

KEEEN การกำจัดน้ำมันด้วยวิธีทางชีวภาพ ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (กรณีคราบน้ำมันที่อ่าวพร้าว เกาะเสม็ด, ป่าชายเลนบ้านแหลมกรวด กระบี่)
งานแถลงข่าว KEEEN Prize & Pride article
การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
KEEEN คว้ารางวัลจากงาน INST2012 (Taipei International Invention Show & Technomart)
Green and Clean Solution ร่วมแสดงนิทรรศการ " นวัตกรรมเพื่อโลกสีเขียว " ใน มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2555
Road Show อีสานใต้และลาวใต้ แนะนำสินค้าและบริการ ร่วมกับ ททท. 19-23 กค. 2555
DO&BE ร่วมกิจกรรมงาน พัฒนานวัตกรรมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงกรมบัญชีกลาง (CGD Innovation Awards 2012)
Educa 2012 งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 5
KEEEN คว้า 3 รางวัล จากงานประกวดนวัตกรรมระดับอาเซียน ITEX 2012
การประชุมวิชาการประจำปี สวทช. NAC2012 " รู้ สู้ พิบัติภัยไปกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี "
GREEN 4 U - 2012 มหกรรมสินค้ารักษ์โลก article
KEEEN ตลาดไท– กิจกรรม CSR article
Green School โครงการโรงเรียนสีเขียวเพื่อชุมชน ด้วยสารชีวบำบัดภัณฑ์ KEEEN article
การแก้ปัญหาพื้นที่ปนเปื้อน อบต.ห้วยยางโทน จ.ราชบุรี article
ร้านอาหารสีเขียว ทางเลือกใหม่ของร้านอาหารในอนาคต Green Restaurant article
ตลาดนัดจตุจักร ห้องน้ำสีเขียว ด้วยนวัตกรรมสิ่งแวดล้อม Green Toilet
สถานีบริการน้ำมันสีเขียว Green Service Station article
เทรนด์ใหม่ ธุรกิจคาร์แคร์สีเขียว มิตรต่อสิ่งแวดล้อม Green Car Care article
แก้ไขปัญหาน้ำเสีย คลองสาม ด้วยไบโอเทคโนโลยี ชีวบำบัดภัณฑ์ KEEEN articleCopyright © 2012 All Rights Reserved.

Green&Clean Solution by Do&Be Consulting&Training Co.,Ltd.
กรีนแอนด์คลีนโซลูชั่น
ดำเนินงานโดย บริษัท ดูแอนด์บี จำกัด

สำนักงานใหญ่ : 61 ถ.สมุทรคงคา ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง 21000 
ศูนย์จัดส่ง :  39/91 หมู่บ้านปรีชา(ซ. 6/2) ซอยวัดหนามแดง ถ.ศรีนครินทร์ 
ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ  10540
โทร. 088-8471451, 081-4327109 แฟ็กซ์. 038-611826
อีเมล :
greenandcleansolution@gmail.com
เว็บไซต์ : 
www.greenandcleansolution.com
LINE ID : @greenandclean 

KEEEN Brochure คลิ๊กเลย!!!