KEEEN ชีวบำบัดภัณฑ์ คือ อะไร
ReadyPlanet.com
dot
dot
เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีสะอาด เพื่อสิ่งแวดล้อม
dot
KEEEN ชีวบำบัดภัณฑ์เชิงนิเวศ สิ่งแวดล้อมยั่งยืน... ความสุขก็ยั่งยืน... - เทคโนโลยีชีวภาพ งานวิจัยโดย ไบโอเทค สวทช.
นวัตกรรมเพื่อสุขภาพบุคลากร ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
dot
Newsletter รับข่าวสาร ความรู้ ข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม

dot
dot
ค้นหาสินค้าและบริการ รวมทั้งข้อมูล ผลิตภัณฑ์ บทความ ความรู้ต่างๆ เพื่อสิ่งแวดล้อม

dot
dot
ข้อมูลการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม จากกรมควบคุมมลพิษ
dot
dot
น้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสีย
dot


KEEEN ชีวบำบัดภัณฑ์คืออะไร

KEEEN งานวิจัยและการใช้งาน

KEEEN คว้า 3 รางวัลนวัตกรรม ITEX'12

KEEEN รายการ Smart Biz ช่อง5

จุลินทรีย์ กับ น้ำเสีย

1A 3R Safe Earth สินค้า ผลิตภัณฑ์ ใส่ใจสิ่งแวดล้อมKEEEN ชีวบำบัดภัณฑ์ คือ อะไร article

KEEEN ชีวบำบัดภัณฑ์ คือ อะไร

KEEEN ชีวบำบัดภัณฑ์ คืออะไร

KEEEN เป็นนวัตกรรมใหม่ที่สามารถตอบโจทย์เรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และร่วมตอบโจทย์สำคัญของทั้งภาคอุตสาหกรรมและภาคครัวเรือน ที่ต้องการปรับกระบวนการผลิต การทำงาน การใช้ชีวิต ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดย KEEEN มีคุณสมบัติที่สามารถขจัด บำบัด และเยียวยา (Cleaning and Remediation) ภายในขั้นตอนเดียว

KEEEN เป็นกรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จทางด้านการวิจัยของไทยว่าการวิจัยสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้ โดยเกิดจากความร่วมมือระหว่างบริษัทไฮกริม เอ็นไวรอนเมนทอล แอนด์ รีเสิรช์ จำกัด กับศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) ด้วยการศึกษาแนวคิดพัฒนานวัตกรรมไบโอเทคโนโลยีจากเยอรมัน ซึ่งเป็นผู้นำในระดับแนวหน้าของโลกในด้านอุตสาหกรรม แล้วนำมาศึกษาต่อยอดพัฒนาจนได้สารมหัศจรรย์ ที่เรียกว่า สารชีวบำบัดภัณฑ์ (Bioremediation agent) ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษในการขจัดคราบน้ำมัน และคราบสิ่งสกปรกที่กำจัดยากในอุตสาหกรรมและครัวเรือนได้อย่างครบวงจร

KEEEN ชีวบำบัดภัณฑ์ ประกอบไปด้วยกลุ่มจุลินทรีย์ย่อยน้ำมัน กว่า 8 สายพันธุ์ เอนไซม์ และสารเร่งย่อยสลายทางชีวภาพ ทำให้มีคุณสมบัติในการทำความสะอาด และสามารถย่อยสลายโมเลกุลน้ำมัน สารอินทรีย์ หรือสิ่งสกปรกต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพในเวลาเดียวกัน ซึ่งถือได้ว่าเป็นเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมในการบำบัดของเสียก่อนปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ

KEEEN ถือได้ว่าเป็นนวัตกรรมแห่งพลังขจัดคราบน้ำมัน และบำบัดสิ่งแวดล้อมในขั้นตอนเดียว อันจะสร้างปรากฏการณ์ใหม่ในอุตสาหกรรมไทย

กิจกรรมชะล้าง ในอุตสาหกรรม

KEEEN มีประโยชน์ และดีอย่างไร

โดยส่วนใหญ่แล้ว ในอุตสาหกรรมเมื่อมีปริมาณการผลิตเพิ่มสูงขึ้น จำเป็นต้องเพิ่มจำนวนพนักงาน เพื่อทำให้กระบวนการผลิตสูงขึ้น ปรากฏการณ์ดังกล่าวก่อให้เกิดของเสียเพิ่มมากขึ้น ทำให้มีภาระค่าใช้จ่ายในการบำบัดสูงขึ้น นวัตกรรมนี้ เป็นการปฏิวัติรูปแบบอุตสาหกรรมเดิม โดยช่วยลดค่าใช้จ่ายที่แฝงอยู่ในอุตสาหกรรม (Hidden cost) ซึ่งนักวิชาการเรียกว่า ค่าใช้จ่ายสิ่งแวดล้อม (Environmental cost) การนำนวัตกรรมนี้มาประยุกต์ใช้ คือ ขจัด-บำบัด-และเยียวยา มาใช้ในอุตสาหกรรม ทำให้ลดค่าใช้จ่ายที่ซ้ำซ้อนในการบำบัดของเสียเหล่านั้น ยกตัวอย่างเช่น ลดค่าความสกปรกของน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดรวม หรือทำให้ลดเวลาในการบริหารจัดการของเสีย หรือการป้องกันปัญหาน้ำมันปนเปื้อนในระหว่างกระบวนการผลิตในภาคอุตสาหกรรม หรือการแก้ปัญหาคราบน้ำมันในภาคอุตสาหกรรม ทำให้ลดภาระค่าใช้จ่ายในการส่งกำจัดของเสีย หรือแม้กระทั่งการแก้ปัญหาเรื่องกลิ่นที่เกิดจากหมักหมมในระบบบำบัดของเสียในห้องน้ำในอาคารสำนักงาน คอนโดมิเนียม ฯลฯ นอกจากนี้ยังใช้เป็นเครื่องมือช่วยให้อุตสาหกรรมปรับกระบวนการเป็นการผลิตสีเขียว (Green Industry)

KEEEN เป็นเทคโนโลยีที่สามารถเสริมสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยลดค่าใช้จ่ายให้กับอุตสาหกรรม ในขณะเดียวกันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้ (Win-Win Situation) ซึ่งถือเป็นแนวทางการบริหารอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน (Sustainable Industry Management)

นวัตกรรมสีเขียวนี้จะช่วยอุดช่องว่างของการบําบัดน้ำเสีย หรือของเสียในระบบอุตสาหกรรมไทย โดยเฉพาะอุตสาหกรรมขนาดเล็กที่ยังมองเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมมีค่าใช้จ่ายสูง ทําให้อุตสาหกรรมเล็กๆ ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นในการนําผลิตภัณฑ์นี้มาทดแทน ขั้นตอนการทำความสะอาดในกระบวนการผลิต ซึ่งสามารถลดค่าใช้จ่ายแฝงลงได้ นอกจากนี้ ในอุตสาหกรรมสีเขียว หรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งออก KEEEN ยังเป็นคําตอบให้ผู้ประกอบการในการเข้าสู่ธุรกิจสีเขียว และ กระโดดข้ามกําแพงทางการค้าในกลุ่มประเทศที่ตั้งเงื่อนไขการผลิตที่ต้องใส่ใจสิ่งแวดล้อม

นวัตกรรมนี้ช่วยผู้ประกอบการ หรือนิคมอุตสาหกรรม สบายใจได้ว่า กระบวนการทํางานในโรงงานสามารถใส่ใจสิ่งแวดล้อมได้ และเป็นมิตรกับชุมชน ทําให้มลภาวะลดลงและสามารถช่วยเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจรวมทั้งสามารถนําธุรกิจสีเขียวเป็นจุดขายใหม่ให้กับธุรกิจได้

VDO แนะนำ แนวคิดและนวัตกรรม KEEEN

 

KEEEN ได้ถูกนำไปใช้ในธุรกิจประเภทใดบ้าง

ผลิตภัณฑ์ไบโอเทคโนโลยี KEEEN สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในหลากหลายธุรกิจ โดยสามารถแบ่งออกได้เป็น 7 กลุ่ม คือ

1. งานบริหาร จัดการระบบบําบัดน้ำเสีย
2. งานบริหารจัดการถังน้ำมันทั้งบนบก (ใต้ดิน-บนดิน) และบนเรือ
3. งานให้บริการ และเป็นที่ปรึกษาการขจัดน้ำมันปนเปื้อนฉุกเฉินในน้ำและบนดิน
4. งานออกแบบ นําเทคโนโลยีชีวภาพมาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม
5. งานให้บริการทําความสะอาดพื้นฝ่ายผลิต อุปกรณ์เครื่องจักร หรือบริเวณพื้นที่ปนเปื้อนน้ำมัน
6.งานติดตั้งอุปกรณ์หยดอัตโนมัติ เพื่อขจัด กลิ่นในห้องน้ำ และเพิ่มประสิทธิภาพการบําบัดน้ำเสีย และ
7.งานให้บริการตรวจสอบตัวอย่างน้ำเสีย ดินปนเปื้อน และทําวิจัยศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

โดยปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ KEEEN มีมากกว่า 15 สูตร ที่ตรงกับความต้องการของแต่ละอุตสาหกรรม ได้แก่

1. Surface Cleaner F.O.G Digester
2. Parts Cleaner
3. Oil Spill Control
4. Bio Sanitizer
5. Wastewater Treatment
6. Odor Neutralizer
7. Natural Hand wash
8. Max Blends
9. Oil Biosorb
10. Oil Absorbent
11. Surface Cleaner Sensitivity
12. Odor Eliminator
13. Germ Killer Bio Disinfectant
14. Germ Killer Concentrate

15. Scale & Rust Remover

ซึ่งทุกสูตรผลิตภัณฑ์ ได้ผ่านการควบคุมคุณภาพเองจากโรงงานผลิต ตั้งแต่ขั้นตอนการคัดแยก เพาะเลี้ยงสายพันธุ์ จนกระทั่งแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ภายในห้องปฏิบัติการอันทันสมัย ภายในอุทยานวิทยาศาสตร์ของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) ซึ่งเป็นสถาบันวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีที่มีชื่อเสียงในประเทศไทย

 

"KEEEN มหัศจรรย์แห่งการขจัดคราบน้ำมันและสิ่งสกปรก ที่ดูแลและเป็นมิตรต่อ ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและตัวคุณ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ ขจัด บําบัดและเยียวยา (Cleaning and Remediation)"

คลิ๊ก Download โบว์ชัวร์ ที่นี่ KEEEN Brochure_WT_R1.pdf

 
 
ติดต่อสั่งซื้อและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่
 
Green&Clean Solution
 
บริษัท ดูแอนด์บี จำกัด
 
(ตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ)
โทร 088-8471451,081-4327109

 
KEEEN ชีวบำบัดภัณฑ์เชิงนิเวศ สิ่งแวดล้อมยั่งยืน... ความสุขก็ยั่งยืน...

KEEEN งานวิจัยไทย โดย ไบโอเทค (Biotec) สวทช. (NSTDA) article
จุลินทรีย์ EM กับ จุลินทรีย์ KEEEN article
คุณประโยชน์ที่เหนือกว่า EM และ เคมีทั่วไป article
KEEEN ข้อมูลผลิตภัณฑ์ในแต่ละสูตร articleCopyright © 2012 All Rights Reserved.

Green&Clean Solution by Do&Be Consulting&Training Co.,Ltd.
กรีนแอนด์คลีนโซลูชั่น
ดำเนินงานโดย บริษัท ดูแอนด์บี จำกัด

สำนักงานใหญ่ : 61 ถ.สมุทรคงคา ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง 21000 
ศูนย์จัดส่ง :  39/91 หมู่บ้านปรีชา(ซ. 6/2) ซอยวัดหนามแดง ถ.ศรีนครินทร์ 
ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ  10540
โทร. 088-8471451, 081-4327109 แฟ็กซ์. 038-611826
อีเมล :
greenandcleansolution@gmail.com
เว็บไซต์ : 
www.greenandcleansolution.com
LINE ID : @greenandclean 

KEEEN Brochure คลิ๊กเลย!!!