ReadyPlanet.com
dot
dot
เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีสะอาด เพื่อสิ่งแวดล้อม
dot
KEEEN ชีวบำบัดภัณฑ์เชิงนิเวศ สิ่งแวดล้อมยั่งยืน... ความสุขก็ยั่งยืน... - เทคโนโลยีชีวภาพ งานวิจัยโดย ไบโอเทค สวทช.
นวัตกรรมเพื่อสุขภาพบุคลากร ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
dot
Newsletter รับข่าวสาร ความรู้ ข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม

dot
dot
ค้นหาสินค้าและบริการ รวมทั้งข้อมูล ผลิตภัณฑ์ บทความ ความรู้ต่างๆ เพื่อสิ่งแวดล้อม

dot
dot
ข้อมูลการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม จากกรมควบคุมมลพิษ
dot
dot
น้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสีย
dot


KEEEN ชีวบำบัดภัณฑ์คืออะไร

KEEEN งานวิจัยและการใช้งาน

KEEEN คว้า 3 รางวัลนวัตกรรม ITEX'12

KEEEN รายการ Smart Biz ช่อง5

จุลินทรีย์ กับ น้ำเสีย

1A 3R Safe Earth สินค้า ผลิตภัณฑ์ ใส่ใจสิ่งแวดล้อมลดค่า FOG / BOD / COD article

KEEEN สูตรบำบัดน้ำเสีย Wastewater treatmentKEEEN สูตรทำความสะอาดและเสริมการบำบัดน้ำเสีย Surface Cleaner F.O.G Digester

เสริมการบำบัดน้ำเสีย ลดค่า FOG / BOD / COD
ลดค่า BOD, COD และ F.O.G (Fat, Oil, Grease ค่าน้ำมัน ไขมัน)

ด้วยชีวบำบัดภัณฑ์ KEEEN ที่ประกอบด้วย
สารลดแรงตึงผิว Bio surfactance, เอนไซม์ (Enzymes) และ กลุ่มจุลินทรีย์ที่ย่อยน้ำมัน ไขมันเป็นอาหาร จึงสามารถช่วยลดค่า FOG / BOD / COD ได้
ด้วยการทำงานเดิมที่คุณทำเป็นประจำอยู่แล้ว

1. ใช้ KEEEN สูตร Surface Cleaner / F.O.G Digester

เพียงใช้ในขบวนการการทำความสะอาดทั่วไปแทนการใช้สารเคมี ผงซักฟอก ทั้งในขบวนการผลิต โรงอาหาร ห้องน้ำ ซึ่งน้ำเสียและสิ่งสกปรกจากขบวนการทำความสะอาดด้วย KEEEN จะถูกบำบัดตั้งแต่ต้นทาง ในระบบท่อ ไปจนถึง บ่อน้ำทิ้ง ทั้งที่มีระบบบำบัด และ ไม่มีระบบบำบัด โดยสารลดแรงตึงผิว Bio surfactance, เอนไซม์ (Enzymes) จะช่วยทำให้โมเลกุลของน้ำมัน ไขมัน แตกตัวมีโมเลกุลเล็กลง จากนั้น กลุ่มจุลินทรีย์สายพันธุ์เฉพาะของ KEEEN จะย่อยโมเลกุลน้ำมัน ไขมัน รวมไปถึง สารอินทรีย์ต่างๆ ทั้ง โปรตีน แป้ง เป็นอาหาร โดยขบวนการนี้จะใช้ระยะเวลาประมาณ 1-4 สัปดาห์ (กลุ่มจุลินทรีย์นี้จะทำงานได้เต็มประสิทธิภาพในระบบน้ำที่มีการเติมอากาศ)

เพียงใช้ในขบวนการการทำความสะอาดทั่วไปแทนการใช้สารเคมี ผงซักฟอก ทั้งในขบวนการผลิต โรงอาหาร ห้องน้ำ ซึ่งน้ำเสียและสิ่งสกปรกจากขบวนการทำความสะอาดด้วย KEEEN จะถูกบำบัดตั้งแต่ต้นทาง ในระบบท่อ ไปจนถึง บ่อน้ำทิ้ง ทั้งที่มีระบบบำบัด และ ไม่มีระบบบำบัด โดยสารลดแรงตึงผิว Bio surfactance, เอนไซม์ (Enzymes) จะช่วยทำให้โมเลกุลของน้ำมัน ไขมัน แตกตัวมีโมเลกุลเล็กลง จากนั้น กลุ่มจุลินทรีย์สายพันธุ์เฉพาะของ KEEEN จะย่อยโมเลกุลน้ำมัน ไขมัน รวมไปถึง สารอินทรีย์ต่างๆ ทั้ง โปรตีน แป้ง เป็นอาหาร โดยขบวนการนี้จะใช้ระยะเวลาประมาณ 1-4 สัปดาห์ (กลุ่มจุลินทรีย์นี้จะทำงานได้เต็มประสิทธิภาพในระบบน้ำที่มีการเติมอากาศ)   เพียงใช้ในขบวนการการทำความสะอาดทั่วไปแทนการใช้สารเคมี ผงซักฟอก ทั้งในขบวนการผลิต โรงอาหาร ห้องน้ำ ซึ่งน้ำเสียและสิ่งสกปรกจากขบวนการทำความสะอาดด้วย KEEEN จะถูกบำบัดตั้งแต่ต้นทาง ในระบบท่อ ไปจนถึง บ่อน้ำทิ้ง ทั้งที่มีระบบบำบัด และ ไม่มีระบบบำบัด โดยสารลดแรงตึงผิว Bio surfactance, เอนไซม์ (Enzymes) จะช่วยทำให้โมเลกุลของน้ำมัน ไขมัน แตกตัวมีโมเลกุลเล็กลง จากนั้น กลุ่มจุลินทรีย์สายพันธุ์เฉพาะของ KEEEN จะย่อยโมเลกุลน้ำมัน ไขมัน รวมไปถึง สารอินทรีย์ต่างๆ ทั้ง โปรตีน แป้ง เป็นอาหาร โดยขบวนการนี้จะใช้ระยะเวลาประมาณ 1-4 สัปดาห์ (กลุ่มจุลินทรีย์นี้จะทำงานได้เต็มประสิทธิภาพในระบบน้ำที่มีการเติมอากาศ)

2. ใช้ KEEEN สูตร Wastwater treatment

นอกจากนี้ยังสามารถใช้สูตร Wastewater treatment เติม เพื่อเสริมประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อช่วย ลดค่า FOG / BOD / COD ได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งกลุ่มจุลินทรีย์สายพันธุ์เฉพาะของ KEEEN จะย่อยโมเลกุลน้ำมัน ไขมัน รวมไปถึง สารอินทรีย์ต่างๆ ทั้ง โปรตีน แป้ง เป็นอาหาร ที่จุลินทรีย์โดยธรรมชาติหรือในระบบทำงานไม่เพียงพอโดยขบวนการนี้จะใช้ระยะเวลาประมาณ 1-4 สัปดาห์ (กลุ่มจุลินทรีย์นี้จะทำงานได้เต็มประสิทธิภาพในระบบน้ำที่มีการเติมอากาศ) และ ต้องดูปริมาณของของเสียที่เข้ามาร่วมด้วยเพื่อที่จะคำนวณปริมาณและความถี่ในการเติมน้ำยา เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากที่สุด

นอกจากนี้ยังสามารถใช้สูตร Wastewater treatment เติม เพื่อเสริมประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อช่วย ลดค่า FOG / BOD / COD ได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งกลุ่มจุลินทรีย์สายพันธุ์เฉพาะของ KEEEN จะย่อยโมเลกุลน้ำมัน ไขมัน รวมไปถึง สารอินทรีย์ต่างๆ ทั้ง โปรตีน แป้ง เป็นอาหาร ที่จุลินทรีย์โดยธรรมชาติหรือในระบบทำงานไม่เพียงพอโดยขบวนการนี้จะใช้ระยะเวลาประมาณ 1-4 สัปดาห์ (กลุ่มจุลินทรีย์นี้จะทำงานได้เต็มประสิทธิภาพในระบบน้ำที่มีการเติมอากาศ) และ ต้องดูปริมาณของของเสียที่เข้ามาร่วมด้วยเพื่อที่จะคำนวณปริมาณและความถี่ในการเติมน้ำยา เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากที่สุด   นอกจากนี้ยังสามารถใช้สูตร Wastewater treatment เติม เพื่อเสริมประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อช่วย ลดค่า FOG / BOD / COD ได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งกลุ่มจุลินทรีย์สายพันธุ์เฉพาะของ KEEEN จะย่อยโมเลกุลน้ำมัน ไขมัน รวมไปถึง สารอินทรีย์ต่างๆ ทั้ง โปรตีน แป้ง เป็นอาหาร ที่จุลินทรีย์โดยธรรมชาติหรือในระบบทำงานไม่เพียงพอโดยขบวนการนี้จะใช้ระยะเวลาประมาณ 1-4 สัปดาห์ (กลุ่มจุลินทรีย์นี้จะทำงานได้เต็มประสิทธิภาพในระบบน้ำที่มีการเติมอากาศ) และ ต้องดูปริมาณของของเสียที่เข้ามาร่วมด้วยเพื่อที่จะคำนวณปริมาณและความถี่ในการเติมน้ำยา เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากที่สุด

 มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม

ค่ามาตรฐานน้ําทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม
 ดัชนีคุณภาพน้ำ  ค่ามาตรฐาน  วิธีวิเคราะห์
 1. ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH value)  5.5-9.0  pH Meter
 2. ค่าทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved Solids) • ไม่เกิน 3,000 มก/ล. หรืออาจแตกต่างแล้วแต่ละประเภทของแหล่งรองรับน้ำทิ้ง หรือประเภทของโรงงานอุตสาหกรรม ที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษเห็นสมควรแต่ไม่เกิน 5,000 มก./ล. 
• น้ำทิ้งที่จะระบายลงแหล่งน้ำกร่อยที่มีค่าความเค็ม (Salinity) เกิน 2,000 มก./ล. หรือลงสู่ทะเลค่าทีดีเอสในน้ำทิ้งจะมีค่ามากกว่าค่าทีดีเอสที่มีอยู่ในแหล่งน้ำกร่อยหรือน้ำทะเลได้ไม่เกิน 5,000 มก.ล. 
 ระเหยแห้งที่อุณหภูมิ 103-105oC เป็นเวลา 1 ชั่วโมง
 3. สารแขวนลอย (Suspended Solids) : SS  ไม่เกิน 50 มก./ล. หรืออาจแตกต่างแล้วแต่ประเภทของแหล่งรองรับน้ำทิ้ง หรือประเภทของโรงงานอุตสาหกรรม หรือประเภทของระบบบําบัดน้ำเสียตามที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษเห็นสมควรแต่ไม่เกิน 150 มก./ล.  กรองผ่านกระดาษกรองใยแก้ว (Glass Fiber Filter Disc)
 4. อุณหภูมิ (Temperature)  ไม่เกิน 40oC  เครื่องวัดอุณหภูมิ วัดขณะทําการเก็บตัวอย่างน้ำ
 5. สีหรือกลิ่น  ไม่เป่นที่พึงรังเกียจ  ไม่ได้กําหนด
 6. ซัลไฟด (Sulfide as H2S)  ไม่เกิน 1.0 มก./ล.  Titrate
 7. ไซยาไนด (Cyanide as HCN)  ไม่เกิน 0.2 มก./ล.  กลั่นและตามด้วยวิธี Pyridine Barbituric Acid
8. ค่าน้ำมันและไขมัน (Fat, Oil and Grease : FOG) ไม่เกิน 5.0 มก./ล. หรืออาจแตกต่างแล้วแต่ละประเภทของแหล่งรองรับน้ำทิ้ง หรือ ประเภทของโรงงานอุตสาหกรรมตามที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษเห็นสมควรแต่ไม่เกิน 15 มก./ล. สกัดด้วยตัวทําละลาย แล้วแยกหาน้ำหนักของน้ำมันและไขมัน
9. ฟอร์มาลดีไฮด (Formaldehyde) ไม่เกิน 1.0 มก./ล. Spectrophotometry
10. สารประกอบฟีนอล (Phenols) ไม่เกิน 1.0 มก./ล. กลั่นและตามด้วยวิธี 4-Aminoantipyrine
11. คลอรีนอิสระ (Free Chlorine) ไม่เกิน 1.0 มก./ล. lodometric Method
12. สารที่ใช้ป้องกันหรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว (Pesticide) ต้องตรวจไม่พบตามวิธีตรวจสอบที่กําหนด Gas-Chromatography
13. ค่าบีโอดี (5 วันที่อุณหภูมิ 20 oC (Biochemical Oxygen Demand : BOD) ไม่เกิน 20 มก./ล. หรือแตกต่างแล้วแต่ละประเภทของแหล่งรองรับน้ำทิ้ง หรือประเภทของโรงงานอุตสาหกรรม ตามที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษเห็นสมควร แต่ไม่เกิน 60 มก./ล. Azide Modification ที่อุณหภูมิ 20oC เป็นเวลา 5 วัน
 14. ค่าทีเคเอ็น (TKN หรือ Total Kjeldahl Nitrogen)  ไม่เกิน 100 มก./ล. หรืออาจแตกต่างแล้วแต่ละประเภทของแหล่งรองรับน้ำทิ้ง หรือประเภทของโรงงานอุตสาหกรรม ตามที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษ เห็นสมควร แต่ไม่เกิน 200 มก./ล.  Kjeldahl
15. ค่าซีโอดี (Chemical Oxygen Demand : COD) ไม่เกิน 120 มก./ล.หรืออาจแตกต่างแล้วแต่ละประเภทของแหล่งรองรับน้ำทิ้ง หรือประเภทของโรงงานอุตสาหกรรม ตามที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษ เห็นสมควร แต่ไม่เกิน 400 มก./ล. Potassium Dichromate Digestion

 16. โลหะหนัก (Heavy Metal)

1. สังกะสี (Zn)
2. โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเล้นท์(Hexavalent Chromium)
3. โครเมียมชนิดไตรวาเล้นท์ (Trivalent Chromium)
4. ทองแดง (Cu)
5. แคดเมียม (Cd)
6. แบเรียม (Ba)
7. ตะกั่ว (Pb)
8. นิคเกิล (Ni)
9. แมงกานีส (Mn)
10. อาร์เซนิค (As)11. เซเลเนียม (Se)


12. ปรอท (Hg)

 

 
ไม่เกิน 5.0 มก./ล.


ไม่เกิน 0.25 มก./ล.

ไม่เกิน 0.75 มก./ล.
ไม่เกิน 2.0 มก./ล.
ไม่เกิน 0.03 มก./ล.
ไม่เกิน 1.0 มก./ล.
ไม่เกิน 0.2 มก./ล.
ไม่เกิน 1.0 มก./ล.
ไม่เกิน 5.0 มก./ล.
ไม่เกิน 0.25 มก./ล.ไม่เกิน 0.02 มก./ล.


ไม่เกิน 0.005 มก./ล.

 Atomic Absorption Spectro Photometry ชนิด Direct Aspiration หรือวิธี Plasma Emission Spectroscopy ชนิด Inductively Coupled Plama : ICP
 


-Atomic Absorption Spectrophotometry ชนิด Hydride Generation หรือวิธี Plasma Emission Spectroscopy ชนิด Inductively Coupled Plasma : ICP

-Atomic Absorption Cold Vapour Techique

 แหล่งที่มา: ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2539) ลงวันที่ 3 มกราคม 2539 เรื่องกําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากแหล่งกําเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 113 ตอนที่ 13 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2539

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* สัดส่วนการใช้งานสูตร Wastewater treatment คร่าวๆเบื้องต้นจะแนะนำที่ 1: 10000 คือ ปริมาณน้ำยา 1 ส่วน ต่อ น้ำเสีย 10000 ส่วน หลังจากนั้นจะปรับตามค่าน้ำที่ดีขึ้นต่อไป สัดส่วนสามารถปรับได้ถึง 1 ต่อ 1 ล้านส่วน

 

**อย่างไรก็ตามการแก้ปัญหาได้ถูกต้องและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ต้องขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อวิเคราะห์และแนะนำแนวทางที่ถูกต้องและเหมาะสม ดังนี้

 

1. ระบบบำบัดที่ใช้อยู่ปัจจุบันเป็นแบบไหน หรือ เป็นเพียงบ่อพักน้ำอย่างเดียว
2. ปริมาตรบ่อในระบบบำบัดรวมทั้งหมดทุกบ่อมีขนาดกี่ ลบ.ม. (m3

3. ปริมาณน้ำเสียต่อวันกี่ ลบ.ม. (m3/วัน)
4. ค่าน้ำเสียก่อน และ หลังผ่านระบบบำบัด (BOD, COD, Oil&Grease, pH และ อื่นๆ)

5. ปัญหาที่ต้องการแก้มีอะไรบ้าง
6. ข้อมูลอื่นๆที่จะเพิ่มเติม

**เมื่อทราบข้อมูลแล้วทางวิศวกรสิ่งแวดล้อมของทาง KEEEN จะแนะนำแนวทางแก้ปัญหาที่เหมาะสมให้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย**

สนใจสอบถามเพิ่มเติม หรือ แจ้งข้อมูล

เพื่อให้คำนวณการใช้งานสูตร Wastewater treatment ได้เลยครับ

 

คลิ๊ก Download โบว์ชัวร์ ที่นี่ KEEEN Brochure_WT_R1.pdf

ติดต่อสั่งซื้อและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  ได้ที่

Green & Clean Solution
บริษัท ดูแอนด์บี จำกัด
(ตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ)
KEEEN ราคาพิเศษ โทร 088-8471451,081-4327109

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดการประยุกต์ใช้งานและแก้ปัญหา - Applications & Solutions

กำจัดคราบน้ำมันหกรั่วไหล กำจัดน้ำมันปนเปื้อน วัสดุดูดซับน้ำมัน ผงดูดซับน้ำมัน article
น้ำยาล้างชิ้นงาน สูตรน้ำ เป็นมิตรต่อผู้ใช้ โรงงานและสิ่งแวดล้อม article
ทำความสะอาด กำจัดไขมัน กำจัดกลิ่น เสริมการบำบัดน้ำเสีย article
การกำจัดและบำบัดกลิ่นจากขยะ article
ทำความสะอาด กำจัดไขมัน กำจัดกลิ่น เสริมการบำบัดน้ำเสีย +
กำจัดกลิ่น บำบัดกลิ่น Wet Scrubber articleCopyright © 2012 All Rights Reserved.

Green&Clean Solution by Do&Be Consulting&Training Co.,Ltd.
กรีนแอนด์คลีนโซลูชั่น
ดำเนินงานโดย บริษัท ดูแอนด์บี จำกัด

สำนักงานใหญ่ : 61 ถ.สมุทรคงคา ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง 21000 
ศูนย์จัดส่ง :  39/91 หมู่บ้านปรีชา(ซ. 6/2) ซอยวัดหนามแดง ถ.ศรีนครินทร์ 
ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ  10540
โทร. 088-8471451, 081-4327109 แฟ็กซ์. 038-611826
อีเมล :
greenandcleansolution@gmail.com
เว็บไซต์ : 
www.greenandcleansolution.com
LINE ID : @greenandclean 

KEEEN Brochure คลิ๊กเลย!!!